Μόνιμες στήλες

Lilika Couri-Suzanne Antonaros
Lilika Couri-Suzanne Antonaros

Suzanne Antonaros and Lilika Couri have conducted teacher development and foreign language school management seminars in Greece and abroad as co-directors of EDUCATIONAL & TRAINING CONSULTANTS. They are co-authors of On Stage, 1 (Athens, 1997), of Playway to English, Pre-Junior and Junior A, (L. Couri, H. Puchta, G. Gerngross), Cambridge University Press & Edition Helbling, 1997 & 2000, and of Teaching Young Learners: Action Songs, Chants and Games, Teachers' Resource Book and Portfolio 1, 2, 3, (L. Couri), Express Publishing, 2003, The Teacher As Manager and Making Your Lessons Memorable, Express Publishing, 2009. They are founding and active members of TESOL Greece and have served on its Board.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Οι δραστηριότητες που προτείνετε είναι σχεδόν πάντα για τους μαθητές μας. Θα ήθελα καμιά φορά και δραστηριότητες για εμάς τους ίδιους.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πολλή καλή ιδέα και, τώρα το καλοκαίρι, όταν ξεκουραζόμαστε λίγο, είναι μια καλή περίοδος για λίγο στοχασμό και για ασκήσεις αυτογνωσίας. Η άσκηση που προτείνουμε, μας βοηθάει να κάνουμε μια ενδοσκόπηση και αυτο-αξιολόγηση για προσωπική και επαγγελματική ενδυνάμωση. ...